Algemene voorwaarden Amstelhof

In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschappen, clubleden en dergelijke. Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en dergelijke. Dit reglement bevat dus geen statuten/ huishoudelijk reglement van een sportvereniging en
mag dan ook niet als zodanig beschouwd worden.

1. Soorten lidmaatschappen
• Enkel lidmaatschap
Individueel lidmaatschap voor een enkel persoon vanaf 16 jaar.
• Duo lidmaatschap
Twee personen die duurzaam samenleven.
• Daluren lidmaatschap
Lidmaatschap met beperkte gebruiksmogelijkheden van “de Club” en wel van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur (uitgezonderd nationale feestdagen). Toegang mogelijk tot uiterlijk 16.45 uur.
• Weekend/middag lidmaatschap
Lidmaatschap met beperkte gebruiksmogelijkheden van “de Club” en wel van maandag tot en met vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Toegang mogelijk tot uiterlijk 16.45 uur. Weekend lidmaatschap is zaterdag & zondag de hele dag toegang. (zie openingtijden)
• Onbeperkt lidmaatschap
Lidmaatschap met onbeperkte gebruiksmogelijkheden op alle openingstijden.
• Flexibel lidmaatschap (Diverse rittenkaarten)
Lidmaatschap met vastgesteld aantal ritten voor toegang. Per toegang zal 1 rit worden berekend. Gebruik hiervan is mogelijk op alle openingstijden.
• Studentenlidmaatschap
Individueel lidmaatschap voor een student, vanaf 16 jaar, die een voltijd studie volgt. Dit lidmaatschap wordt aangegaan op vertoon van een geldige studentenkaart. (aantonen hiervan wordt geëist bij inschrijving).
Voor het Grand Café, additionele diensten (zoals personal training en zonnebanken) en de daarvoor benodigde materialen en/of goederen, moet apart worden betaald.

2. Duur van het contract & automatische verlenging
De contracten worden afgesloten voor een periode van 1, 12 of 24 maanden. Daarnaast is er de mogelijkheid van diverse rittenkaarten. Deze hebben een maximale looptijd van 12 maanden of tot het maximum aantal bezoeken en dienen niet te worden opgezegd. De lidmaatschappen (m.u.v. de rittenkaarten) worden na de overeengekomen contractsperiode per maand verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen
Het lid dient voor de opzegging een afspraak te maken met een informatie medewerker. Het contract wordt niet automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, indien het lid minimaal 2 maanden voor afloop van de overeengekomen contractperiode een afspraak heeft met een informatie medewerker. Bij een 1 maand
lidmaatschap is de opzegtermijn 1 maand voor afloop van de overeengekomen contractperiode. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het maken van deze persoonlijke afspraak. Ter bevestiging van deze opzegging zullen zowel de informatie medewerker als het lid het opzeggingsformulier tekenen dat aangeeft dat het lid
het lidmaatschap wil beëindigen. Het lid zal een kopie van deze registratie meekrijgen ter bevestiging van dit besluit. Een tussentijdse beëindiging binnen de vastgelegde periode van het contract is niet mogelijk behoudens het bepaalde in artikel 4. Iedere opzegging geschiedt middels het daartoe bestemde
opzegformulier.

3. Lidmaatschapsvoorwaarden
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling lidmaatschap
Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het contractbedrag, dient deze te worden voldaan voor aanvang vande contractperiode inclusief startfee en kosten Clubpas. Bij een eenmalige betaling van het lidmaatschap ontvangt het lid 1 maand extra sporten. Bij maandelijkse betalingen wordt de eerste (of deel van de maand) termijn, inclusief startfee en kosten Clubpas direct geïncasseerd na inschrijving. Vervolgens zal iedere maand een automatische incasso plaatsvinden, per uiterlijk de 1ste van de maand. Het flexibel lidmaatschap (rittenkaart) dient te worden betaald in maximaal 2 termijnen. 50% direct per incasso na inschrijving en 50% na aanvang (na 1 of 3 maanden) van het lidmaatschap Incasso vindt plaats voor de 1e van iedere maand.

Vakantie Service
Ieder lid met een jaarlidmaatschap (m.u.v. de rittenkaart) heeft het recht om per lidmaatschapsjaar het lidmaatschap 1 maand stil te zetten. De aanvraag hiervoor dient minimaal 2 weken vooraf schriftelijk te gebeuren d.m.v. een vakantieformulier. Dit is verkrijgbaar bij de receptie. Per aanvraag zal er € 10, - worden
berekend.

Indexatie van de tarieven
Jaarlijks zullen (de dan geldende) tarieven, van lopende en nieuw af te sluiten lidmaatschappen, geïndexeerd worden. De hoogte van deze indexering is gebaseerd op het consumenten indexcijfer van het centraal bureau van de statistiek.

Betalingsvoorwaarden
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het overeengekomen type lidmaatschap. Lidmaatschapsgelden zijn in principe gebaseerd op maandbedragen (m.u.v. de rittenkaart). Bij niet tijdige betaling is het lid in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct
opeisbaar. Tevens zal direct de toegang tot “de Club” worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan het Lid weer gebruik maken van de faciliteiten. Over de openstaande vorderingen zal in principe de wettelijke rente worden berekend. Tevens brengen wij na de 1ste herinnering administratiekosten in rekening. Indien “de Club” een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Op ieder moment mag “de Club” een beëindigd lidmaatschap weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan. Leden verplichten zich melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet
meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

4. Beëindiging van het lidmaatschap door de Club
De directie van “de Club” behoudt zich het recht voor het lidmaatschap door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De directie kan het lidmaatschap per direct opzeggen, zonder waarschuwing vooraf, in één van de onderstaande gevallen; 4.1 indien lid de
lidmaatschapsvoorwaarden of reglementen schendt, 4.2 misdragingen jegens andere leden, 4.3 schade toebrengen aan eigendommen van de club, leden of medewerkers. In alle gevallen zal het lid niet van zijn betalingsverplichting worden ontheven voor de duur van de overeenkomst.

5. Bewijs van lidmaatschap
Elk lid is verplicht tegen betaling een bewijs van lidmaatschap (Clubpas) aan te schaffen, met daarop het lidmaatschapsnummer. Bij elk bezoek aan “de Club” moet het pasje worden gescand. Elk lid is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik en beheer van de Clubpas. Indien een Clubpas is verloren of zoekgeraakt, dient tegen vergoeding, een vervangend pasje te worden aangevraagd. Het is niet toegestaan enig ander persoon gebruik te laten maken van de Clubpas. Alleen met toestemming van “de directie” en/of
de Clubmanager, zal iemand zonder een geldige Clubpas, “de Club” mogen betreden.

6. Gedragsregels
Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke “de Club” biedt. Eventuele beschadigingen aan de Clubeigendommen, door aantoonbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden verhaald op de desbetreffende leden. Leden of introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de Clubfaciliteiten indien zij onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn.
Indien een lid zich binnen “de Club” incorrect, ruw of agressief gedraagt, is Amstelhof Sport & Health Club gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze gedragsregels zal leiden tot verwijdering van het lid en/of de introducé en kan
leiden tot een tijdelijke ontzegging van de toegang of beëindiging van het lidmaatschap van het lid zoals omschreven in artikel 4.

7. Aansprakelijkheid
Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Clubfaciliteiten.
“De Club” sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op “de Club”, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Leden en introducés wordt aangeraden vooraf een medische
keuring te laten doen. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten geen gebruik mag worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart “de Club” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in “de Club” ten gevolge van handelen of nalaten van het lid.

8. Overige zaken
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Amstelhof Sport & Health Club gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

De leden en introducés geven “de directie” toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. “De directie” behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal de leden, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte brengen.

“De directie” behoudt zich het recht voor het gebruik van de (samenstelling van) faciliteiten aan te passen ten behoeve van speciale gelegenheden / evenementen, verbouwingen, of andere moverende redenen. Zij zal de leden, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

“De directie” is gerechtigd, indien daartoe uit management overwegingen de noodzaak bestaat, de voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen. Alle leden kunnen een exemplaar van het gebruikersreglement online inzien op onze website, www.amstelhof.com. Clubleden die gebruik maken van de faciliteiten van "de Club" worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het gebruikersreglement en de geldende huisregels.

Binnen de club zijn bij bepaalde faciliteiten aanvullend ook andere reglementen van toepassing zoals die dan aldaar gecommuniceerd worden, denk hierbij aan o.a. het zwembad, de zonnebanken, de kinderclub, naschoolse opvang etc.

Dansschool Let's Dance is gevestigd binnen Amstelhof Sport & Health Club in Uithoorn. Het complex is makkelijk bereikbaar voor inwoners uit De Kwakel, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart, Mijdrecht en Vinkeveen. Bezoekers van de dansstudio kunnen tevens gratis parkeren.